Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.607.414,99 € 438,41 € 36,42 %
Impostos indirectes 7.006.832,99 € 54,27 € 4,51 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.218.493,61 € 203,06 € 16,87 %
Transferències corrents 49.507.449,44 € 383,42 € 31,86 %
Ingressos patrimonials 2.150.339,18 € 16,65 € 1,38 %
Transferències de capital 2.205.436,87 € 17,08 € 1,42 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,14 %
Passius financers 11.500.000,00 € 89,06 € 7,40 %
Total 155.414.992,38 € 1.203,65 €