Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.243,59 € 397,80 € 37,03 %
Impostos indirectes 5.064.270,21 € 39,88 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440,44 € 171,71 € 15,98 %
Transferències corrents 41.788.678,57 € 329,08 € 30,63 %
Ingressos patrimonials 1.732.150,26 € 13,64 € 1,27 %
Transferències de capital 3.167.517,76 € 24,94 € 2,32 %
Actius financers 219.025,30 € 1,72 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970,37 € 95,44 € 8,88 %
Total 136.412.296,50 € 1.074,21 €