Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.515.244 € 398 € 37,03 %
Impostos indirectes 5.064.270 € 40 € 3,71 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.805.440 € 172 € 15,98 %
Transferències corrents 41.788.679 € 329 € 30,63 %
Ingressos patrimonials 1.732.150 € 14 € 1,27 %
Transferències de capital 3.167.518 € 25 € 2,32 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 12.119.970 € 95 € 8,88 %
Total 136.412.297 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica