Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 31,62 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.553 € 176 € 13,07 %
Transferències corrents 47.880.132 € 373 € 27,64 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,25 %
Transferències de capital 5.899.622 € 46 € 3,41 %
Actius financers 10.311.591 € 80 € 5,95 %
Passius financers 23.698.050 € 185 € 13,68 %
Total 173.205.099 € 1.151,25 €

Cerca una partida específica