Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.483.514 € 375 € 42,50 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.791.819 € 280 € 31,81 %
Despeses financeres 3.844.247 € 31 € 3,51 %
Transferències corrents 11.802.308 € 95 € 10,79 %
Inversions reals 950.000 € 8 € 0,87 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,20 %
Passius financers 11.285.893 € 91 € 10,32 %
Total 109.376.807 € 881,37 €

Cerca una partida específica