Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.483.513,79 € 374,57 € 42,50 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.791.818,86 € 280,36 € 31,81 %
Despeses financeres 3.844.247,33 € 30,98 € 3,51 %
Transferències corrents 11.802.308,42 € 95,10 € 10,79 %
Inversions reals 950.000,00 € 7,66 € 0,87 %
Actius financers 219.025,30 € 1,76 € 0,20 %
Passius financers 11.285.893,43 € 90,94 € 10,32 %
Total 109.376.807,13 € 881,37 €

Cerca una partida específica