Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 49.354.749 € 393 € 22,06 %
Despeses corrents en béns i serveis 37.008.270 € 295 € 16,54 %
Despeses financeres 3.296.907 € 26 € 1,47 %
Transferències corrents 10.716.978 € 85 € 4,79 %
Fons de contingència i altres imprevistos 1.075.569 € 9 € 0,48 %
Inversions reals 9.114.298 € 73 € 4,07 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,03 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,10 %
Passius financers 15.055.540 € 120 € 6,73 %
Total 125.915.173 € 1.003,17 €

Cerca una partida específica