Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 56.159.157 € 442 € 33,69 %
Despeses corrents en béns i serveis 41.025.781 € 323 € 24,61 %
Despeses financeres 1.360.630 € 11 € 0,82 %
Transferències corrents 12.727.914 € 100 € 7,64 %
Fons de contingència i altres imprevistos 91.438 € 1 € 0,05 %
Inversions reals 32.361.868 € 255 € 19,41 %
Transferències de capital 1.081.587 € 9 € 0,65 %
Actius financers 305.025 € 2 € 0,18 %
Passius financers 21.575.770 € 170 € 12,94 %
Total 166.689.170 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica