Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 46.218.286 € 372 € 33,00 %
Impostos indirectes 3.677.600 € 30 € 2,63 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.720.742 € 175 € 15,51 %
Transferències corrents 38.618.508 € 311 € 27,58 %
Ingressos patrimonials 4.704.878 € 38 € 3,36 %
Transferències de capital 3.006.870 € 24 € 2,15 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 21.875.000 € 176 € 15,62 %
Total 140.040.909 € 1.126,82 €

Cerca una partida específica