Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.890.528 € 459 € 31,40 %
Despeses corrents en béns i serveis 41.893.133 € 327 € 22,34 %
Despeses financeres 1.081.398 € 8 € 0,58 %
Transferències corrents 13.923.341 € 109 € 7,42 %
Fons de contingència i altres imprevistos 589.614 € 5 € 0,31 %
Inversions reals 40.609.151 € 317 € 21,65 %
Transferències de capital 1.527.000 € 12 € 0,81 %
Actius financers 391.025 € 3 € 0,21 %
Passius financers 28.651.240 € 223 € 15,28 %
Total 187.556.429 € 1.134,80 €

Cerca una partida específica