Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 45.362.702 € 366 € 40,01 %
Impostos indirectes 3.002.795 € 24 € 2,65 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.143.635 € 178 € 19,53 %
Transferències corrents 38.211.397 € 308 € 33,70 %
Ingressos patrimonials 4.445.599 € 36 € 3,92 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Total 113.385.153 € 913,67 €