Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.118 € 369 € 40,67 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.943.884 € 280 € 30,86 %
Despeses financeres 4.341.511 € 35 € 3,83 %
Transferències corrents 11.640.155 € 93 € 10,28 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548 € 4 € 0,46 %
Inversions reals 1.276.555 € 10 € 1,13 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,07 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Passius financers 14.161.658 € 113 € 12,51 %
Total 113.232.293 € 906,82 €