Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.241 € 398 € 37,27 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 2,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.578.195 € 171 € 16,01 %
Transferències corrents 40.596.336 € 322 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 2.022.461 € 16 € 1,50 %
Transferències de capital 4.493.337 € 36 € 3,33 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 11.869.580 € 94 € 8,80 %
Total 134.812.906 € 1.068,87 €

Cerca una partida específica