Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 50.238.240,85 € 398,31 € 37,27 %
Impostos indirectes 3.795.730,07 € 30,09 € 2,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.578.195,41 € 171,08 € 16,01 %
Transferències corrents 40.596.336,46 € 321,87 € 30,11 %
Ingressos patrimonials 2.022.460,84 € 16,04 € 1,50 %
Transferències de capital 4.493.336,73 € 35,63 € 3,33 %
Actius financers 219.025,30 € 1,74 € 0,16 %
Passius financers 11.869.580,38 € 94,11 € 8,80 %
Total 134.812.906,04 € 1.068,87 €