Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 48.877.982 € 389 € 20,31 %
Impostos indirectes 3.795.730 € 30 € 1,58 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.288.012 € 170 € 8,84 %
Transferències corrents 41.102.533 € 327 € 17,08 %
Ingressos patrimonials 2.611.541 € 21 € 1,09 %
Transferències de capital 20.350 € 0 € 0,01 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,09 %
Passius financers 8.000.000 € 64 € 3,32 %
Total 125.915.173 € 1.003,17 €

Cerca una partida específica