Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 37,09 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.553 € 176 € 15,33 %
Transferències corrents 44.102.126 € 344 € 29,87 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,46 %
Transferències de capital 4.428.754 € 35 € 3,00 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,15 %
Passius financers 13.500.000 € 105 € 9,14 %
Total 147.665.610 € 1.151,25 €