Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152,00 € 422,43 € 37,09 %
Impostos indirectes 5.850.914,80 € 45,12 € 3,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.634.552,71 € 174,57 € 15,33 %
Transferències corrents 44.102.126,04 € 340,13 € 29,87 %
Ingressos patrimonials 2.157.085,14 € 16,64 € 1,46 %
Transferències de capital 4.428.754,01 € 34,16 € 3,00 %
Actius financers 219.025,30 € 1,69 € 0,15 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,12 € 9,14 %
Total 147.665.610,00 € 1.138,86 €

Cerca una partida específica