Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 58.438.561,18 € 450,70 € 39,57 %
Despeses corrents en béns i serveis 42.419.360,29 € 327,16 € 28,73 %
Despeses financeres 1.717.854,37 € 13,25 € 1,16 %
Transferències corrents 12.851.736,89 € 99,12 € 8,70 %
Fons de contingència i altres imprevistos 666.643,41 € 5,14 € 0,45 %
Inversions reals 17.410.444,95 € 134,28 € 11,79 %
Transferències de capital 600.000,00 € 4,63 € 0,41 %
Actius financers 1.894.872,86 € 14,61 € 1,28 %
Passius financers 11.666.136,05 € 89,97 € 7,90 %
Total 147.665.610,00 € 1.138,86 €

Cerca una partida específica