Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376 € 351 € 25,75 %
Impostos indirectes 5.726.062 € 46 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.347.701 € 188 € 13,79 %
Transferències corrents 36.395.127 € 293 € 21,50 %
Ingressos patrimonials 2.516.916 € 20 € 1,49 %
Transferències de capital 847.080 € 7 € 0,50 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,13 %
Total 106.820.318 € 860,87 €