Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 43.591.376,14 € 351,31 € 25,75 %
Impostos indirectes 5.726.062,11 € 46,15 € 3,38 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.347.701,21 € 188,16 € 13,79 %
Transferències corrents 36.395.127,14 € 293,31 € 21,50 %
Ingressos patrimonials 2.516.916,34 € 20,28 € 1,49 %
Transferències de capital 847.080,00 € 6,83 € 0,50 %
Actius financers 219.025,30 € 1,77 € 0,13 %
Total 106.820.317,78 € 860,87 €

Cerca una partida específica