Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 38.928.717 € 314 € 37,70 %
Impostos indirectes 4.170.707 € 34 € 4,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 21.019.535 € 170 € 20,36 %
Transferències corrents 35.615.056 € 288 € 34,49 %
Ingressos patrimonials 1.500.756 € 12 € 1,45 %
Transferències de capital 1.870.000 € 15 € 1,81 %
Actius financers 150.000 € 1 € 0,15 %
Total 103.254.771 € 833,59 €

Cerca una partida específica