Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 52.786.377 € 416 € 38,70 %
Despeses corrents en béns i serveis 39.496.119 € 311 € 28,95 %
Despeses financeres 1.936.043 € 15 € 1,42 %
Transferències corrents 10.444.342 € 82 € 7,66 %
Fons de contingència i altres imprevistos 600.262 € 5 € 0,44 %
Inversions reals 16.442.067 € 129 € 12,05 %
Transferències de capital 633.587 € 5 € 0,46 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,16 %
Passius financers 13.854.474 € 109 € 10,16 %
Total 136.412.297 € 1.074,21 €

Cerca una partida específica