Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 13.340.832 € 105 € 9,03 %
Serveis públics bàsics 44.928.362 € 354 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 16.620.901 € 131 € 11,26 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 35.539.607 € 280 € 24,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 9.219.585 € 73 € 6,24 %
Actuacions de caràcter general 28.016.323 € 221 € 18,97 %
Total 147.665.610 € 1.162,83 €