Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 14.130.395 € 114 € 11,55 %
Serveis públics bàsics 37.237.391 € 301 € 30,43 %
Actuacions de protecció i promoció social 9.165.003 € 74 € 7,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 13.821.818 € 112 € 11,30 %
Actuacions de caràcter econòmic 5.051.027 € 41 € 4,13 %
Actuacions de caràcter general 42.952.719 € 347 € 35,10 %
Total 122.358.353 € 995,55 €

Cerca una partida específica