Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 30.324.173 € 245 € 24,78 %
Despeses corrents en béns i serveis 27.478.902 € 222 € 22,46 %
Despeses financeres 3.960.750 € 32 € 3,24 %
Transferències corrents 31.204.136 € 252 € 25,50 %
Inversions reals 16.274.205 € 131 € 13,30 %
Transferències de capital 556.010 € 4 € 0,45 %
Actius financers 2.295.532 € 19 € 1,88 %
Passius financers 10.264.645 € 83 € 8,39 %
Total 122.358.353 € 995,55 €

Cerca una partida específica