Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.257.690,32 € 436,25 € 36,51 %
Impostos indirectes 7.414.053,71 € 57,49 € 4,81 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 23.305.633,99 € 180,73 € 15,13 %
Transferències corrents 49.715.556,59 € 385,52 € 32,27 %
Ingressos patrimonials 2.182.712,26 € 16,93 € 1,42 %
Transferències de capital 1.478.036,69 € 11,46 € 0,96 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,14 %
Passius financers 13.500.000,00 € 104,69 € 8,76 %
Total 154.072.708,86 € 1.194,77 €

Cerca una partida específica